<pre><div class="text_to_html">#include &lt;math.h&gt;
#define pi 3.14
using namespace std;

int main()
{
  double l, T, omega; //Описание/дефиниране на променливите
  const double g = 9.81;  
  // Въвеждане на стойност за дължината на махалото
  cout&lt;&lt;&quot;l=&quot;;
 //Извежда на екрана това, което е в   &quot;&quot;     
  cin&gt;&gt;l;
 //Прочита въведената от клавиатурата стойност и я записва в RAM за  променливата а
  T=2*pi*sqrt(l/g); //sqrt() е функция, която изчислява корен квадратен и описанието й се намира в math.h
  cout&lt;&lt;&quot;T = &quot;&lt;&lt;T;
  omega=sqrt(g/l);
  cout&lt;&lt;&quot;, w = &quot;&lt;&lt;omega;
  
  return 0;
}
</div></pre>