За катедрата

Катедра “Информатика” е част от Факултета по химично и системно инженерство при Химикотехнологичния и металургичен университет в град София. Ръководител на катедрата е проф. д-р Атанас Атанасов.

В катедрата се обучават студенти за образователно-квалификационните степени “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор”.

Годишно се обучават над 1400 студенти във фундаментални дисциплини като Информатика – I-ва и II-ра част, Интернет информационни системи и бази данни, Визуално програмиране, Обектно ориентирано програмиране, Програмиране на JAVA.

Провежда се обучение за студенти от 3 магистърски чуждоезикови специалности по следните дисциплини:

Информатика – за специалност Химично инженерство с преподаване на немски език
Експертни системи – за специалност Химично инженерство с преподаване на немски език
Информационни технологии – за специалност Материалознание с преподаване на английски език
Информатика I и II част – за специалност Химично и биохимично инженерство.

Катедрата е акредитирана за обучение на докторанти по научната специалност – 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Катедрата поддържа активно сътрудничество с български и европейски изследователски институти и фирми. Завършени са множество изследователски проекти, финансирани от НИС при ХТМУ, национални и международни програми за научни изследвания, а нови проекти се разработват и понастоящем.

Катедрата разполага с 5 лаборатории, в които се провежда образователна и научно-изследователска дейност.

Преподаватели

проф. д-р инж. Атанас Атанасов

Ръководител катедра

Завършва Технически Университет – гр. София, 1985 година, специалност: АвтоматикаНаучна степен: доктор, ХТМУ – гр. София, 2009 г., Тема на дисертацията: Паралелни системи за управление.

Научна степен: доцент, ХТМУ – гр. София, 2012 г., Тема на дисертацията: Паралелно управление на процеси в реално време

От 2012 година е ръководител на катедра ПИИС.Лекции: Информатика I и II част, Микропроцесорни системи, Софтуерно инженерство за чуждстранни студенти.

Автор на 3 учебника и ръководства, 50 научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски, немски и руски език.

Интереси: Embedded Systems, Real-Time Control and RTOS, Parallel Control Systems, Case-Based Reasoning, SW Engineering

доц. д-р инж. Димитър Пилев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2007 г., специалност: Информационни технологии.

Научна степен: доктор, Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2011 г.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор на 14 научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски и руски език.

Първа награда от Осма национална научно-практическа конференция на младите учени в България, май, 2010 г.

Първа награда от VIІ-ма Научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София, май 2010 г.

гл. ас. д-р инж. Стефан Панов

Завършва Технически Университет, гр. София, 1986 г., специалност: Изчислителна техника.

Упражнения: Информатика I и II част, Информатика I и II част на английски език.

Автор на 1 ръководство, автор и съавтор в повече от 19 научни публикации, от които 6 на английски и една на немски език.

Владее английски, немски и руски език.

Интереси: OCR, Binarization, Pattern Recognition, Text processing, Interval graphs

гл. ас. д-р инж. Фани Томова

Завършва Технически Университет, гр. София, 1999 г., специалност: Системи и управление.

Упражнения: Информатика I и II част, Микропроцесорни системи, Интернет информационни системи и бази данни

Автор и съавтор на 18 научни статии, от които 8 на английски език.

Владее английски и руски език.

гл. ас. д-р Петър Халачев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2006 г., специалност: Информационни технологии, магистърска степен.

Научна степен: доктор, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, 2012 г.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор на .. научни статии.

Владее английски и руски език.

гл. ас. д-р Стефан Филипов

ас. инж. Ваня Кузманова

Завършва Технически Университет, гр. София, 1999 г., специалност: Системи и управление.

Упражнения: Информатика I и II част, Микропроцесорни системи, Интернет информационни системи и бази данни

инж. Живко Ковачев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 1982 г., специалност: Технология на силикатите и свързващите вещества.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор на .. научни статии.

Владее английски и руски език.