Програмиране на С/С++ – първа част

Лекция 1. Аритметични и логически основи на компютърните системи.


Лекция 2. Възникване на С++. Първа програма на С++.


Лекция 3. Основни елементи на езика С++ – първа част.


Лекция 4. Основни елементи на езика С++ – втора част.


Лекция 5. Условни инструкции if и switch в С++.


Лекция 6. Инструкции за цикъл в С++.


Лекция 7. Масиви в С++.


Лекция 8. Обработка на низове в С++. Входно-изходни манипулатори. Изброявания.


Лекция 9. Указатели в С++.


Лекция 10. Функции и псевдоними в С++.


Лекция 11. Структури и обединения в С++.


Лекция 12. Разработване на (относително) голяма програма на С++.


Лекция 13. Обработка на файлове в С++. (С файлова система)


Лекция 14. С++ предпроцесор. Клас памет на променливите.


Лекция 15. Функции в С++ – втора част.


Лекция 16. Избрано от С++ – Битови оператори. Big-endian и Little-endian. Квалификатор volatile. inline функции.