Информатика I част – задочно обучение

Лекции за самоподготовка

Въведение

Съдържание на курса. Основни понятия.


Аритметични основи на КС

Видове бройни системи. Преобразуване. Аритметични операции с двоични числа. Представяне на числата в КС.


Преобразуване на числа – задачи

Преобразуване на числа в десетична, двоична и шестнадесетична бройна система.


Логически основи на КС

Булева алгебра. Логически променливи. Логически операции. Логически изрази. Логически електронни схеми.


Архитектура и основни елементи на КС

Общи сведения и история на КС. Архитектура на КС. Функционални блокове на КС.


Програмно осигуряване на КС

Приложно, системно и инструментално програмно осигуряване.


Алгоритми и блокови схеми

Същност и видове алгоритми. Основни свойства на алгоритмите.

 

Програмиране на С/С++

Въведение в езика С

Общи сведения за езиците С/С++. Основни елементи.


Въведение – продължение

Структура на програма. Скаларни типове данни.


Инструкции в езика С++

Инструкция за присвояване. Входно/изходни инструкции.


Инструкции за разклонения и цикли

Инструкции if-else, switch-case, while() и do-while(). Вложени инструкции.


Видео запис на лекциите

 


Задачи по програмиране на С/С++

Задачи решавани по време на лекции, които не са включени в материала по-горе.

Условия на задачите

В този файл ще намерите условията. След него са файловете с програмите.

Код на 1 задача